Trang này cũng có sẵn trong:


NAATI là cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn quốc gia và cấp giấy chứng nhận hành nghề phiên dịch và thông dịch ở Úc. Đây là tổ chức duy nhất có thể cấp giấy chứng nhận cho những ai muốn hành nghề thông phiên dịch ở Úc.

Giấy chứng nhận NAATI cho khách hàng tin cậy và phụ thuộc vào các dịch vụ của phiên dịch hay thông dịch viên niềm tin, sự tín nhiệm và đảm bảo chất lượng.

NAATI là:

 • Một hệ thống đảm bảo chất lượng
 • Cơ quan cao nhất phi chính phủ
 • Tổ chức dẫn đầu trên thế giới trong việc chứng nhận phiên dịch và thông dịch viên

NAATI không phải là:

 • Chủ lao động của những phiên dịch hay thông dịch viên
 • ‘Chủ nhân’ của chính sách ngôn ngữ hay định cư
 • Tổ chức dựa vào thành viên
 • Hiệp hội nghề nghiệp
 • Hiệp hội ngành nghề (công đoàn)
 • Tổ chức có tính cách đại diện


Tìm kiếm một Phiên dịch viên hay Thông dịch viên

Thư mục trực tuyến của chúng tôi cung cấp một danh sách bao gồm tất cả những người hành nghề được chứng nhận. Đây là những người có thể dịch các giấy tờ hoặc giúp quý vị với vấn đề thông dịch.

Có thể tìm thấy thư mục ở đây: Online Directory (Thư mục Trực tuyến)

Tìm kiếm một thông dịch viên hay phiên dịch viên:

 1. Trong lệnh đơn thả xuống, dưới phần I require a/an (Tôi cần một) hãy chọn translator or interpreter (phiên dịch viên hay thông dịch viên)
 2. Trong lệnh đơn thả xuống kế tiếp, dưới phần for (cho), hãy chọn ngôn ngữ
 3. Nhắp nút Submit (Đăng nhập)
 4. Danh sách tất cả những người hành nghề được chứng nhận sẽ hiển thị
 5. Nhắp vào tên một người hành nghề được chứng nhận, một màn hình mới sẽ được mở ra với các chi tiết của họ.


Muốn có thêm thông tin hãy gửi email cho chúng tôi tại info@naati.com.au