Magagamit din ang pahinang ito sa:


Ang NAATI ang pambansang awtoridad sa mga pamantayan at sertipikasyon para sa mga tagasaling-wika at interpreter sa Australya. Ito ang tanging organisasyon na naggagawad ng sertipikasyon sa mga praktisyoner na nais magtrabaho sa propesyong ito sa Australya.

Ang sertipikasyon ng NAATI ay nagbibigay ng kompiyansa, tiwala at katiyakan ng kalidad sa mga kostumer na nagtitiwala/umaasa sa mga serbisyo ng isang tagasaling-wika o interpreter.

Ang NAATI ay:

 • Isang paraan ng katiyakan ng kalidad
 • Isang kumakatawang samahan na hindi pampamahalaan
 • Nanguna sa mundo sa paggagawad ng sertipikasyon sa mga tagasaling-wika at interpreter.

Ang NAATI ay hindi:

 • Tagapag-empleyo ng mga tagasaling-wika at interpreter
 • ‘May-ari’ ng polisiya ng wika o paninirahanan
 • Isang institusyon na batay sa mga miyembro
 • Isang samahang propesyonal
 • Isang samahang pang-industriya (unyon)
 • Isang organisasyon na batay sa mga kinatawan


Paghanap ng Tagasaling-wika o Interpreter

Ang aming Online Directory ay nagbibigay ng listahan ng lahat ng kasalukuyang mga praktisyoner na sertipikado. Ito ang mga tao na makakapagsalin ng iyong mga dokumento o makakatulong sa mga bagay na kailangan ang interpreter.

Matatagpuan ang directory dito: Online Directory

Upang humanap ng interpreter o tagasaling-wika:

 1. Sa drop-down menu, sa ilalim ng I require a/an piliin kung alin ang iyong hinahanap (tagasaling-wika o interpreter)
 2. Sa susunod na drop-down menu, sa ilalim ng for, piliin ang wika
 3. I-click ang Submit button
 4. Lilitaw ang listahan ng lahat ng mga sertipikadong praktisyoner
 5. Ang pag-click sa pangalan ng sertipikadong praktisyoner ay magbubukas ng bagong screen na may mga detalye niya.


Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa amin sa info@naati.com.au