A connected community without language barriers

Giới thiệu Về Chúng tôi

Home / Giới thiệu Về Chúng tôi

Giới thiệu Về Chúng tôi

Chúng tôi là cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn quốc gia và cấp giấy chứng nhận cho biên dịch viên và  thông dịch viên ở Úc.

259e8a1f-6f1c-4e1b-8783-899104df16d3

Chúng tôi là ai

NAATI đặt ra và duy trì các tiêu chuẩn quốc gia cao cho lĩnh vực biên dịch và thông dịch và là tổ chức duy nhất cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cho những người mong muốn làm việc trong ngành này.

NAATI là công ty đại chúng, phi lợi nhuận, đồng sở hữu bởi các chính phủ Liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ.

mission-teal

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là:

  • thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn quốc gia cao cho lĩnh vực biên dịch và thông dịch
  • tạo điều kiện để cung cấp đầy đủ các chuyên gia dịch thuật và thông dịch được chứng nhận phù hợp, đáp ứng theo nhu cầu và nhân khẩu học luôn thay đổi của xã hội đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Úc.
Đạt được sứ mệnh này sẽ tối đa hóa khả năng kết nối và tham gia vào xã hội Úc của mọi người.
vision-teal

Tầm nhìn của chúng tôi

Một cộng đồng được kết nối không có rào cản ngôn ngữ.

Giới thiệu về NAATI

Đây là hai video ngắn giới thiệu về chúng tôi và tầm quan trọng của việc cấp chứng nhận cho biên dịch viên và thông dịch viên. Những video này chỉ có bằng tiếng Anh.

Kế hoạch Chiến lược của Chúng tôi
2022-2026

Kế hoạch Chiến lược của chúng tôi có bốn trụ cột làm nền tảng.

Hệ thống chứng nhận mang tính hiện đại, có khả năng thích ứng và định vị tốt phù hợp với thực tiễn và tiến bộ công nghệ tốt nhất.

NAATI hỗ trợ sự phát triển và bền vững của nghề biên dịch và thông dịch.

NAATI và hệ thống chứng nhận mang tính bền vững.

NAATI là một tổ chức có ảnh hưởng đến chính sách và là cơ quan đi đầu về tư tưởng với thương hiệu được tin tưởng trong cộng đồng và trong lĩnh vực biên dịch và phiên dịch.

Kế hoạch Hành động Hòa giải của Chúng tôi

Khi phấn đấu để đạt tới tầm nhìn về một cộng đồng kết nối mà không có những rào cản về ngôn ngữ, chúng tôi công nhận rằng sự hòa giải phải là một phần cốt lõi trong hoạt động công việc của mình.

Chúng tôi tin rằng chúng ta không thể thực sự được kết nối thành một cộng đồng mà không có hòa giải với quá khứ và tạo ra một tương lai mà tất cả mọi người đều được hội nhập.

Các Báo cáo Thường niên của Chúng tôi

Tìm tất cả các ấn bản các báo cáo thường niên của NAATI đã được xuất bản ở bên dưới.

Ấn bản hiện tại:

Quý vị tìm kiếm một Biên dịch viên hay Thông dịch viên?

Quý vị có thể tìm các biên dịch viên và thông dịch viên trên danh mục trực tuyếncủa NAATI. Đây là những người được NAATI chứng nhận hoặc công nhận, và họ có thể giúp quý vị dịch thuật tài liệu hoặc thông dịch.

Xin lưu ý: Những người được liệt kê ở danh mục trực tuyến này không làm việc cho NAATI. Thông thường họ tự kinh doanh hoặc làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ.

Useful links

Careers

Careers

Learn more about current career opportunities with NAATI

Our CEO & Board

Our CEO & Board

Meet our CEO and Board of Directors

Projects & investments

Projects & investments

Learn more about how we re-invest into the translating & interpreting profession.

Practitioner details

credential result