A connected community without language barriers

Hệ thống Chứng nhận của NAATI

Home / Hệ thống Chứng nhận của NAATI

Hệ thống Chứng nhận của NAATI

Chứng nhận NAATI là gì?

NAATI là cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn quốc gia và cấp giấy chứng nhận hành nghề cho biên dịch viên và thông dịch viên ở Úc.

Có chứng nhận (hoặc công nhận) NAATI có nghĩa là quý vị đạt được tiêu chuẩn mong đợi của biên dịch viên và thông dịch viên trong cộng đồng.

Các loại chứng nhận khác nhau được cung cấp cho những mục đích khác nhau để phản ánh những nhu cầu luôn thay đổi trong cộng đồng đa văn hóa của chúng ta.

Hệ thống chứng nhận được thiết lập như thế nào?

Hệ thống chứng nhận được thiết kế sau quá trình nghiên cứu và tham vấn sâu rộng về kiến thức, kỹ năng và các đặc điểm cần thiết để biên dịch viên và thông dịch viên thành công trong vai trò này.

Quý vị có thể đọc Báo cáo Cải Tiến đối với Kỳ thi Kiểm tra của NAATI, cũng như các tài liệu về Kiến Thức, Kỹ năng và Đặc điểm trên trang Dự án Cải tiến đối với Kỳ thi Kiểm tra của NAATI (chỉ có bằng tiếng Anh) nếu muốn tìm hiểu thêm.

Làm sao để đạt được chứng nhận: Ba trụ cột của việc chứng nhận

1. Hoàn thành khóa đào tạo chính thức
và đáp ứng các yêu cầu tiên quyết.

Quý vị phải hoàn thành khóa đào tạo chính thức về thông dịch hoặc biên dịch trước khi nộp đơn đăng ký thi cho NAATI. Các điều kiện tiên quyết khác bao gồm việc thể hiện trình độ tiếng Anh, năng lực đạo đức và năng lực tham gia đa văn hóa.

Những điều kiện này thay đổi tùy theo loại chứng chỉ mà quý vị đang đăng ký thi.

2. Đậu kỳ thi cấp chứng nhận
với NAATI

Hoặc chứng minh việc hành nghề của quý vị (đối với các chứng chỉ Công nhận Hành nghề)

Để biết thêm thông tin về các chứng chỉ khác nhau, hãy xem phần chọn loại chứng chỉ bên dưới.

3. Chứng nhận lại mỗi ba năm một lần

Tất cả các chứng chỉ của NAATI sẽ hết hạn sau ba năm đầu tiên. Để duy trì chứng chỉ của mình sau thời gian này, quý vị cần chứng nhận lại bằng cách chứng minh rằng quý vị đang duy trì các kỹ năng và ngôn ngữ của mình thông qua việc hành nghề và phát triển chuyên môn. Điều này đảm bảo với cộng đồng rằng chỉ những người hành nghề mới có chứng chỉ NAATI.

Chọn loại chứng chỉ

Hệ thống cấp Chứng nhận của NAATI cấp tám loại chứng chỉ khác nhau dành cho biên dịch viên và thông dịch viên mà quý vị có thể xem bên dưới.

Các chứng chỉ này được xếp vào hai loại lớn:

  • Chứng nhận (Certification), bao gồm việc tham gia kỳ thi với NAATI
  • Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising), khi không có sẵn các kỳ thi kiểm tra và chúng tôi sẽ gián tiếp đánh giá năng lực của quý vị thông qua công việc mà quý vị hành nghề.

Quý vị nên chọn loại chứng chỉ nào để đăng ký thi dựa vào loại công việc mà quý vị muốn làm và mức độ đào tạo chính thức mà quý vị hoàn thành.

Nhấp vào các thẻ lật bên dưới để tìm hiểu thêm về từng chứng chỉ và những gì NAATI đánh giá cho từng chứng chỉ. Các liên kết sẽ đưa quý vị đến xem thông tin chi tiết (chỉ có tiếng Anh) của từng loại chứng chỉ, bao gồm cả chương trình đào tạo và các điều kiện tiên quyết mà quý vị cần phải đáp ứng để được chứng nhận.

Biên dịch viên

Biên dịch viên Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising Translator)
Nếu không có kỳ thi kiểm tra nào có sẵn cho cặp ngôn ngữ của quý vị quý có thể đăng ký một chứng chỉ Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising credential).

(có sẵn chứng chỉ Auslan)
Chứng chỉ Biên dịch viên Hành nghề được Công nhận xác nhận rằng người được cấp đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết và có kinh nghiệm làm việc với vai trò của một biên dịch viên.

Không có kỳ thi kiểm tra nào bắt buộc để được cấp một trong những chứng chỉ này, nhưng người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về việc hành nghề.

Ngôn ngữ nói | Bài viết Tiếng Anh qua Auslan

Biên dịch viên được Chứng nhận (Certified Translator)
Hiện giờ chỉ có chứng chỉ này có sẵn cho các biên dịch viên .
Các Biên dịch viên được Chứng nhận có thể làm việc với các nội dung phức tạp nhưng không chuyên ngành trong hầu hết các tình huống.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Dịch các văn bản không chuyên ngành
• Sửa một bản dịch không chuyên ngành
Tìm hiểu thêm

Thông dịch viên

Thông dịch viên Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising Interpreter)
Nếu không có kỳ thi kiểm tra nào cho cặp ngôn ngữ của quý vị, quý có thể đăng ký một chứng chỉ Hành nghề được Công nhận (Recognised Practising credential).

(có sẵn chứng chỉ Thông dịch cho Khiếm thính)
Chứng chỉ Thông dịch viên Hành nghề được Công nhận ghi nhận rằng người được cấp chứng chỉ đã đạt được các điều kiện tiên quyết và đã có kinh nghiệm làm việc với vai trò của một thông dịch viên.

Không có kỳ thi kiểm tra nào bắt buộc để được cấp một trong những chứng chỉ này, nhưng người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về việc hành nghề.
Tìm hiểu thêm

Thông dịch viên bán Chuyên nghiệp (Certified Provisional Interpreter)
Kỳ thi kiểm tra thông dịch tổng quát cấp độ đầu vào.

(có sẵn các kỳ thi kiểm tra thông dịch cho Auslan và Khiếm thính)
Thông dịch viên bán Chuyên nghiệp thường tham gia vào các công việc thông dịch đối thoại cộng đồng không chuyên ngành. Đối với một số ngôn ngữ, đây là chứng nhận cao nhất.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Thông dịch các cuộc hội thoại trực tiếp (hoặc qua video) và từ xa (qua điện thoại) giữa người nói tiếng Anh và người nói ngôn ngữ khác, do những người đóng vai trực tiếp thực hiện.

Thông dịch viên ngôn ngữ nói | Auslan | Thông dịch viên cho Khiếm Thính

Thông dịch viên được Chứng nhận (Certified Interpreter)
Đây là một kỳ thi kiểm tra thông dịch tổng quát ở cấp độ cao hơn.

Để trở thành Thông dịch viên được Chứng nhận, quý vị phải vượt qua hai kỳ thi kiểm tra với NAATI: thi kiểm tra Thông dịch viên Bán chuyên nghiệp (Certified Provisional Interpreter, CPI) và thi kiểm tra Thông dịch viên được Chứng nhận (Certified Interpreter, CI).

(có sẵn kỳ thi kiểm tra Auslan)
Thông dịch viên được Chứng nhận có thể làm việc với nội dung phức tạp nhưng không chuyên ngành trong hầu hết các trường hợp.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Thông dịch đối thoại giữa hai người
• Dịch từ văn bản của một ngôn ngữ (bản viết) sang ngôn ngữ khác (nói)..
• Thông dịch các đoạn độc thoại (dịch đuổi và dịch cùng lúc)

Ngôn ngữ nói | Auslan

Thông dịch viên Chuyên khoa Y tế được Chứng nhận
Thi kiểm tra thông dịch chuyên môn cấp cao trong lĩnh vực y tế.

(có sẵn kỳ thi kiểm tra Auslan)
Thông dịch viên Chuyên khoa Y tế được Chứng nhận có hiểu biết sâu sắc về vai trò của họ với tư cách là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như hỗ trợ bàn giao y tế, tư vấn nghiên cứu giữa các đối tác quốc tế hoặc trong các buổi đào tạo.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Thi kiểm tra kiến thức y tế
• Thi kiểm tra thông dịch

Ngôn ngữ nói | Auslan

Thông dịch viên Chuyên khoa Pháp lý được Chứng nhận
Thi kiểm tra thông dịch chuyên môn cấp cao trong lĩnh vực pháp lý.

(có sẵn kỳ thi kiểm tra Auslan)
Thông dịch viên Chuyên khoa Pháp lý được Chứng nhận có hiểu biết sâu sắc về vai trò của họ trong môi trường pháp lý, chẳng hạn như với tư cách là viên chức của tòa án.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Thi kiểm tra kiến thức pháp lý
• Thi kiểm tra thông dịch

Ngôn ngữ nói | Auslan

Thông dịch viên Hội nghị được Chứng nhận
Thông dịch phức tạp và chuyên môn ở cấp độ cao trong các tình huống hội nghị.

(có sẵn kỳ thi kiểm tra Auslan)
Thông dịch viên hội nghị làm việc trong các tình huống như bài phát biểu và thuyết trình tại các cuộc trao đổi quốc tế cấp cao, như hội nghị quốc tế, hội nghị thượng đỉnh, các cuộc họp và đàm phán.

Các phần thi được NAATI đánh giá
• Thông dịch các đoạn độc thoại (dịch đuổi và dịch cùng lúc
các bài diễn văn được nhìn thấy và không nhìn thấy), bao gồm thông dịch tại cabin

Ngôn ngữ nói | Auslan

Useful resources

Frequent questions

Frequent questions

View our terms and conditions or check out the answers to some of our frequently asked questions (FAQs).

Next steps

Next steps

Learn more about the importance of recertification for all NAATI certified practitioners, and the job and professional development opportunities available to you.

About Us

About Us

NAATI is a public, not-for-profit company that is jointly owned by the Commonwealth, state and territory governments.

Practitioner details

credential result